Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Neisten Artikelen

Virstellung vun eiser neier bénévoler EGMJ-Qualitéitsbeoptragter Madame Jacquie Hueber (2017-2018) Posted Jul 14, 2017 By simone.gruen

Hei eng Kuerzvirstellung vun eiser neier bénévoler Qualitéitsbeoptrager (säit dem 20. Juni 2017), Madame Jacquie Hueber:

Ech stelle mech vir als di nei a 4. Qualitéitsbeoptragten vun der EGMJ.
Ech freeë mech di Funktioun fir 1 Joer ze iwwerhuelen a si motivéiert duerch mäin engagéierten Asatz, zu der Qualitéit vun der Gestioun vun de Jugendhaiser bäizedroen fir dass d’Educateuren mat Freed fir di Jonk kënnen do sin.

Ech hu Sproochen, Literatur a Philosophie studéiert, hun 2 Kanner (25 & 22) selwer an deelweis ganz eleng grouss gezunn, hun am Enseignement geschafft, vu Lycée, Privatschoul bis Primärschoul, wou ech ëmmer e gudden Drot zu de Schüler hat. Als Resultat vun där Experienz hat ech dono en eegene, klenge Betrib (studio de relaxation, stressmanagement) an hun dofir d’Formatioun vu gestion d’entreprise an der Chambre de Commerce gemaach, si Sophrologue Caycédienne gin an hun energetesch Massage geléiert.

Kuerz hun ech och a mengem Liewenslaf an d’Medien (Telé a Press) eragesinn.

Als empatheschen a sensibele Mënsch deen ëmmer nom ‚Firwat ass dat esou’ sicht, interesséieren ech mech fir Psychologie a Gesellschaftsproblemer a besonnesch fir d’Jugend, wëll si ass verletzlech an ons wertvoll Zukunft. Net ëmmer ass et einfach an onser haiteger, schnelllieweger, techniséierter Konsum- a Mediengesellschaft fir jonk Leit eens ze ginn. De Mënsch huet och Gefiller (Emotiounen), déi et wichteg ass ze héieren, ze verstoen an ze respektéieren fir dass en net kierperlech an/oder psychesch krank gëtt. Dofir sinn a mengen Aaen d’Jugendstrukturen an eisem Land, an déi non-formal Bildung déi do geleescht gëtt, esou wichteg.

Ech si vun der éischter Stonn un an der “Jugendhaus Gemeng Betzder a.s.b.l.” dobäi, wëll mäin eegene Jong deemols vill a gär an d’Jugendhaus gaangen ass, an ech frou wor iwwert den Austausch an d’Kommunikatioun mat den Educateuren. Do ass och schnell de Lien mam Daachverband vun de Jugendhaiser, der EGMJ, entstaanen an ech krut d’Méiglechkeet, mech op nationaler Basis am Kader vum Qualitéitszirkel mat aneren ASBL’s-Memberen auszetauschen an un der Assurance-Qualités-Aarbecht um Niveau vum Verband a vun den ASBL’en matzewierken.

A menger Fräizäit reesen ech gär, fir aner Länner a Kulturen kennen ze léieren, maache Fotoen, liesen, informéiere mech, si kritesch, hun eng eege Meenung a si mer menge gesellschaftleche Verantwortunge bewosst. Ech interesséiere mech fir Sport, spillen Tennis an danzen Argentineschen Tango.

La Maison des Jeunes et de la Culture de Bettembourg a.s.b.l. recrute 2 éducateurs Posted Jul 11, 2017 By simone.gruen

La Maison des Jeunes et de la Culture de Bettembourg a.s.b.l.

désire engager pour le 1er octobre 2017 allant jusqu’au

30 septembre 2018

deux éducateurs diplômés (m/f)

mi-temps, horaire flexible

annonce deux educateurs

Réckbléck: Chaîne humaine de solidarité, Samschdeg den 8. Juli 2017 organiséiert vun der ASTI asbl Posted Jul 10, 2017 By simone.gruen

Liest hei de Communiqué vun der Manifestatioun fir d’Solidaritéit, un der d’EGMJ och deelgeholl huet: communique_chaine_humaine_060717

Hei e puer Fotoen vum Evenement:

Réckbléck Assemblée Générale vun der EGMJ vum 20. Juni 2017 Posted Jul 05, 2017 By simone.gruen

A Präsenz vun 33 Memberen huet d’EGMJ hir Generalversammlung ofgehaalen a seet all de Participant’en ee GROUSSE MERCI fir hir Präsenz a fir déi super Zesummenaarbecht!

Ee vun den Haaptpunkten um ODJ war d’Wiel vu 6 neien an “aalen” Administrateuren, déi den aus insgesamt 10 Membere bestoenden CA komplettéieren. An der uschléissender Versammlung vum neien CA sinn d’Posten folgendermoosse verdeelt ginn:

  • Roger Faber : Präsident
  • Brigitte Ley : Vize-Präsidentin
  • Alain Cornély : Trésorier
  • Catherine Jezek : Secrétaire
  • Thérèse Michaelis : Administrateur
  • Guy Antony : Administrateur
  • Jeff Gangler : Administrateur
  • Fernand Sauer : Administrateur
  • Laurent Hurt : Administrateur
  • Franz Bittner : Administrateur

D’EGMJ heescht déi nei Administrateuren M. Laurent Hurt vun der CRIAJ Grevenmacher asbl a M. Franz Bittner vun der EVEA asbl (Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel) häerzlech Wëllkomm!

No engem Joer Amtszäit huet och de Posten vum bénévole Qualitéitsbeoptragte gewiesselt: D’Madame Fernande Klares huet no engem aarbechtsräiche Joer der Madame Jacquie Hueber d’Weideraarbecht un de Qualitéitssujet’en zesumme mam Qualitéitszirkel iwwerginn.

D’EGMJ freet sech iwwer déi vill bénévol Engagementer an op eng gutt verbandsintern Zesummenaarbecht!

Hei eng Foto vum neien CA (et feelt de Fernand Sauer):

Hei eng Foto vun der Equipe vum Siège (net dobäi sinn eis 5 MataarbechterInnen vum Projets-Team “Outreach Youth Work”):

Rad-Medien-Projekt: Respekt! Grenzenlos erfahren Posted Jul 05, 2017 By simone.gruen

Die EVEA asbl (GROUPEMENT EUROPÉEN DES ARDENNES ET DE L’EIFEL / EUROPÄISCHE VEREINIGUNG FÜR EIFEL UND ARDENNEN) organisiert ein Rad-Medien-Projekt. Jugendliche und  Jugendhäuser können gerne mitmachen.

Hier die nötigen Informationen:

1707 Ausschreibung Rad-Medien-Projekt – Respekt! Grenzenlos erfahren – Programmdetails

1707 Ausschreibung Rad-Medien-Projekt – Respekt! Grenzenlos erfahren EVEA SNJ