EGMJ Qualitéitsmanagement-Handbuch Posted November 16, 2012 by simone.gruen

Off

D’Entente seet hire Memberen en décken, unerkennende MERCI fir déi intensiv Zesummenaarbecht am Kader vum Qualitéitszirkel, deen a ville Réuniounen dëst Qualitéitsmanagement-Handbuch ausgeschafft huet!

Am Kader vun der Qualitéitssécherung ass et ëmmer méi wichteg ginn, an engem kooperative Prozess de Profil vun der EGMJ als Daachverband ze dokumentéieren.
D‘Memberen vun der EGMJ hu sech d’Fro no hirem Konsens gestallt, wat d’EGMJ an Zukunft fir si leeschte soll a wéi dës Leeschtungen sëcher gestallt ginn.
Fir op déi Fro eng Äntwert ze kréien, hunn d’EGMJ Memberen parallel dozou gekuckt, fir wat si als Gestionnaire vun engem oder méi Jugendhaiser an der Verantwortung stinn. Mat der Ënnerstëtzung vum Dr. Hendrik Otten als externe Beroder ass en Handbuch entstaanen, dat aus 4 ganz wichtegen Deeler besteet:

1.      Organisatiounsbeschreiwung vun der EGMJ

  • Aufgaben
  • Beschreiwung wat d’Memberen vun der EGMJ erwaarden
  • Personal & Infrastruktur
  • Qualitéitszirkel als zukünftegt Organ vun der EGMJ

2.      Leitbild fir Jugendaarbecht als non-formale Bildung

  • JH si méi wéi just Spillplaaze fir Jonker: iwwer geplangt Projet’en an Aktivitéiten gëtt de Raum fir non-formale Bildung opgemaacht; de Jonken ka sech, seng Perséinlechkeet an Interêt’en weiderentwéckelen
  • JH sinn op fir Meedercher a Jongen a probéiren, sech ëmmer besser op d’Besoin’en vun hirer Zillgrupp anzestellen (wichteg ass gutt forméiert Personal)

3.      Qualitéitsstandard’en als Basis vun der Trägeraarbecht

  • Wat sinn d’Haaptaufgaben vun Träger vu Jugendhaiser / Fir wat ass den Träger responsabel: Budgets- a Gesamtverantwortung, Ëffentlechkeetsaarbecht, Gestioun, Personalgestioun, Ziilevaluatioun an allegemeng Evaluatioun

4.      Qualitéitssécherungs-System vum der EGMJ

  • Selbstevaluatioun duerch internen Audit (an der AG ass den neie Qualitéitsbeoptragten, Guy Antony, gewielt ginn); externen Audit geschitt an der Plate-forme mam Familljeministère (100% Conventioun)