All d'Artikelen an: "EGMJ membres"

 1. Powerpoint vun der Cellule Infrastructures ASFT vum MENJE

  Fannt hei d’Powerpoint vun der Cellule Infrastructures ASFT vum Département Enfance Jeunesse um MENJE, wéi si vun den Häre WENER Luc a GANSEN Jean-Marie op…

 2. Aktuell Memberslëscht vun der EGMJ, Stand Juli 2017

  Fannt hei déi nei an aktuell Memberslëscht vun der EGMJ, wéi si beim RCSL déposéiert gouf: Liste membres RCSL D’Equipe, de Verwaltungsrot an d’Qualitéitsbeoptragt soen…

 3. Neie Verwaltungsrot a moderniséiert Statuten bei der EGMJ

  An der AG extraordinaire vum 6. Oktober 2016 hunn déi 38 Membere vun der EGMJ déi nei Statute gestëmmt. An der Konsequenz ass, ënner anerem,…

 4. Memberslëscht vun der EGMJ asbl, Stand Dezember 2016

  Fannt hei déi aktuell Memberslëscht vun de Memberen vun der EGMJ: liste-membres-EGMJ

 5. Réckbléck Conseil d’Administration mat Virtrag vun der UNI Lëtzebuerg vum 3.2.2016: MERCI iech allguer!

  De Bureau exécutif, d’Qualitéitsbeoptragt an d’Team vun der EGMJ soen dem Prof. Dr. Helmut Willems, der Madame Anette Schumacher an allen déi dobäi waren e…

 6. Réckbléck AG mat CA vum 16.6.2015: D’EGMJ seet hire Memberen en décke Merci!
 7. AG extraordinaire mat CA vum 12.11.2014: Merci un eis Memberen!

     

 8. Impressioune vun der Remise vun der Charte du Bénévolat
 9. Impressiounen vun der AG am Mee 2014

  Assemblée Générale vum 19.5.2014  

 10. Impressiounen vun der Remise du “Prix du Mérite du Bénévolat”