Powerpoint vun der Cellule Infrastructures ASFT vum MENJE

Fannt hei d’Powerpoint vun der Cellule Infrastructures ASFT vum Département Enfance Jeunesse um MENJE, wéi si vun den Häre WENER Luc a GANSEN Jean-Marie op der Assemblée Générale am Juni 2017 présentéiert gouf : Presentation Procédures Ententes