Rapport d’activités 2016 vun der EGMJ

Fannt hei den Aktivitéitsrapport 2016 vun der EGMJ an elektronescher Form: Aktivitätenbericht EGMJ 2016. De PDF huet missten immens verkléngert ginn, dofir sinn d’Fotoen an enger schlecher Opléisung.
De Rapport kann um Siège vun der EGMJ a gedréckter Form bestallt ginn. Mellt iech einfach ënner info@egmj.lu.

Déi ganz Equipe vun der EGMJ seet de Memberen, Partner a Frënn ee ganz décke Merci! Ouni iech alleguer wier et net méiglech esou vill Aktivitéiten ze maachen. MERCI!

Mir wënsche vill Spaass beim Liesen!