À propos

Bienvenue sur le site de « l’Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes » !

L’Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a été fondée en 1993.

L’EGMJ regroupe des Asbl qui sont gestionnaires d’une ou de plusieurs Maison(s) de Jeunes et Services pour Jeunes. Actuellement l’Entente compte environs 38 Asbl, qui gèrent plus de 70 structures au Luxembourg.

Nous proposons aux membres nos expériences au niveau administratif et pédagogique et nous offrons les services suivants :

 • comptabilité des Maisons de Jeunes,
 • calcul et archivage des salaires,
 • encadrement, support et guidance concernant toutes les questions relatives au travail dans la Maison de Jeunes,
 • aide à la création d’une Asbl,
 • mise à disposition des informations générales nécessaires,
 • échanges réguliers entre les membres du comité des Asbl,
 • formations régulières pour les membres du comité des Asbl
 • assistance concernant le travail assurance-qualité du gestionnaire.

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes questions, soit par téléphone, soit par e-mail soit personnellement.

Häerzlech Wëllkomm op dem Site vun der « Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes » !

D’Entente des Gestionnaires des Maison de Jeunes ass am Joer 1993 gegrënnt gin.

D’EGMJ regroupéiert d’Asblen, déi Träger vun engem Jugendhaus sinn. Aktuell besti mir aus 38 Asblen, déi Gestionnaire vu méi wéi 70 Jugendstrukturen a Lëtzebuerg sinn.

Eis Memberen kënnen op eis Erfaarungen am administrativen a pädagogesche Beräich zeréckgreifen. Bereetstellen vun :

 • Comptabilitéit vum Jugendhaus
 • Rechnung vun de Paien an Archivéirung vun de Personaldokumenter
 • Administratioun vum Personal
 • Begleedung, Berodung an Ënnerstëtzung bei all Fro am Bezuch op d’Aarbecht am Jugendhaus
 • Hëllef bei der Grënnung vun enger Asbl
 • Mise à Dipositioun vun den néidegen Informatiounen
 • Régelméissegen Austausch tëschent den Member-Asblen
 • Régelméisseg Formatiounen fir Memberen vun den Asblen
 • Ënnerstëtzung bei der Assurance-Qualité’s Aarbecht vum Träger.

Bei Froen, fir Berodung oder Ënnerstëtzung sti mir all Zäit zur Verfügung, sief et iwwer E-Mail, telefonesch oder och perséinlech.

Herzlich Willkommen auf der Seite der « Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes » !

Die « Entente des Gestionnaires des Maison de Jeunes » wurde im Jahr 1993 gegründet.

Innerhalb der EGMJ sind diejenigen Asbl zusammengeschlossen, die Träger von mindestens einem Jugendhaus oder Jugenddienst sind. Zurzeit bestehen wir aus 38 Asbl, die Träger von über 70 Jugendstrukturen in Luxemburg sind.

Den Mitgliedern stehen unsere Erfahrungen im administrativen und pädagogischen Bereich zur Verfügung. Wir bieten folgende Leistungen an :

 • Buchführung des Jugendhauses
 • Gehaltsrechnung und Archivierung der Personalunterlagen
 • Personalverwaltung
 • Begleitung, Beratung und Unterstützung bei allen Fragen rund um die Arbeit im Jugendhaus
 • Hilfe bei der Gründung einer Asbl
 • Zur Verfügung stellen der nötigen Informationen
 • Regelmäßiger Austausch unterhalb der Mitglieds-Asbl
 • Regelmäßige Fortbildungen für Mitglieder der Asbl-Kommissionen
 • Unterstützung bei den qualitätssichernden Aufgaben des Trägers.

Bei Fragen sind wir jederzeit verfügbar, um telefonisch, via über E-Mail oder auch persönlich beratend zur Seite zu stehen.