Le Service

Wou kann een eis fannen ?

Säit Januar 2014 befënnt d’Entente sech mat den anere Jugendservicer an der „Maison de la Jeunesse“.

Adress:

87, route de Thionville
L-2611 Luxembourg

Tél: 26 29 32 38      Fax: 26 29 32 33

Opbau vun der « Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes »

 • D’EGMJ ass 1993 gegrënnt ginn a gëtt zu 100% vum Staat conventionnéiert.
 • D’Ziel ass et, d’Träger vu Jugendhäiser a Jugendservicer zesummenzebréngen fir am Reseau d’Qualitéit vun der Jugendaarbecht ze erhéijen.
 • D’Gestionnairen sollen an hirer Missioun ënnerstëtzt an no baussen vertruede gin. Dobäi ass d’Entente wichteg fir d’intern wéi och fir d’extern Kommunikatioun.
 • Eemol am Joer fënnt eng Generalversammung statt a bei Bedarf fannen sech d’Memberen fir de Conseil d’Administration zesummen.
 • D’Membere vum Bureau gi fir zwee Joer gewielt.
 • Besonnesch wichteg ass d’Entente fir kleng, bénévol Asblen, déi vun de Servicer, den Informatiounen an der Lobbyaarbecht profitéiren.

Servicer

Coordinatioun / Communicatioun (Tel: 26 29 32 38)

 • Sammlung vum Informatiounsbedarf op Säit vun den Member-Asblen
 • Bereethalen vun Informatiounen aller Art fir d’Memberen
 • Ënnerstëtzung vun den Asbl’en bei der Gestioun vun hirem Service
 • Organisatioun vun Formatiounen, Echangen an Info-Owender fir d’Memberen
 • Kooperatioun mat aneren Trägern
 • Organisatioun vu Formatiounen/Echangen fir d’edukativt Personal an Zesummenaarbecht mat SNJ a MENJE
 • Interessevertriedung no baussen
 • Mat-/Ausschaffen vun jugendthemateschen Veranstaltungen
 • Vertriedung vum Jugendhaussektor an Kollektivvertragsverhandlungen
 • Koordinatioun vu Projeten, wéi z.B. National Porte-ouverte

 Service Comptabilitéit ( Tel: 26 29 32 37)

 • Regelméissegt Comptabiliséiren a Kontrolléiren vun de Piècen (Banken, Keesen an op Wonsch Asbl-Konten)
 • Buchen vun de Salairen an der Part patronale
 • Buchen vun de Remboursementer vun der Mutualitéit
 • Décompten (Fiche F3)

Service Salaires (Tel: 26 29 32 32)

 • Erstellen vun der Fiche F1
 • Erstellen vum Budget fir Personal
 • Erstellen vum Décompte annuel
 • Berodung an Informatioun bei Personal- an Kollektivvertragsfroen
 • Erstellen vun de Paien
 • Ënnerstëtzung bei den Demarchen vun Personalastellung
 • Archivage vun de Salairen (10 Joer)
 • Déclaratioun vun de Salairen beim CCSS

Assurancen (Tel: 26 29 32 37)

 • Umellung vun de Memberen bei der Versëcherung
 • Sëcherstellung vun der Responsabilité civile an der Kasko-Versëcherung iwwer d’EGMJ fir d’Memberen
 • Assistance bei der Déklaratioun vun Sinistren