Invitatioun vum Service Jeunesse vum MENJE: Consultation publique le 16 février 2017 entre 12:00 et 18:00

De Service Jeunesse vum MENJE invitéiert de Jugendsekteur op eng Consultatioun am Kader vum „Nationale Jugendplang 2017-2010“.

Donneschdeg, de 16.2.2017 tëschent 12 an 18 Auer ass jidderee wëllkomm, fir sech iwwer de Jugendplang z’informéieren a seng Meenung/Iddi’en/Virschléi dozou ofzeginn.

Liest méi dozou ënner dësem Lien: Inv Service Jeunesse