Benevolat

Ouni bénévolt Engagement géif et d’Entente guer net ginn, dowéinst ee GROUSSE MERCI AN ALL RESPEKT fir d’Abberzuel vu Leit,
déi sech am Bénévolat uerchert Land fir de Jugendsekteur asetzen !

Op der heiter Plaz gi 4 Beräicher vu Bénévolat virgestallt

  • Bénévol Comité’en : Conseil d’Administration, Qualitéitszirkel, lokal ASBL’en
  • Bénévol Schlësselpersounen a wichteg Vertrieder fir d’Jugendaarbecht lokal an national
  • Bénévol Mataarbechterinnen a Mataarbechter um Siège vun der EGMJ
  • Vun der EGMJ lancéiert Enquête iwwer bénévol Féierung vu Jugendstrukturen